Äldre kartor

Skånska rekognoseringskartan. Från 1812-20. Här hopsatt av fyra originalblad, som ansluter dåligt i kanterna.

Generalstabskartan upplaga 1865.

Generalstabskartan upplaga 1877.

Ekonomiska kartan från omkring 1928.

Flygbildkartan ca 1944.

Lämna ett svar